ขอเชิญสถานศึกษาเข้าร่วมการประกวดรางวัล SEAMEO-Japan ESD Award ประจำปี 2561

สำนักงานเลขาธิการซีมีโอ และกระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของญี่ปุ่น ได้ร่วมมือกับสำนักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ จัดการประกวดรางวัล SEAMEO-Japan ESD Award ประจำปี 2561 ในหัวข้อ “Applying Local Wisdom for Environmental Conservation” มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักในเรื่องการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นไปประยุกต์ใช้กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืนในโรงเรียนและชุมชนของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และประเทศญี่ปุ่น รวมถึงส่งเสริมการแลกเปลี่ยนข้อริเริ่มและแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนการสอนด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่น

ในการนี้ ผู้จัดขอเชิญสถานศึกษาของรัฐและเอกชน ตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษา ตลอดจนโรงเรียนด้านอาชีวศึกษา ส่งโครงการหรือกิจกรรมของโรงเรียนที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อของการประกวด เข้าร่วมการประกวดครั้งนี้ จำนวนไม่เกิน 1 โครงการ โดยโรงเรียนที่สนใจจะต้องส่งผลงานโดยตรงไปยังสำนักงานเลขาธิการซีมีโอ ภายในวันที่ 3 กันยายน 2561 ทั้งนี้ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.seameo.org และสอบถามรายละเอียดได้ที่ seameojapan.award@seameo.org

*****************************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
25 กรกฎาคม 2561