ขอเชิญผู้ใต้บังคับบัญชาเข้าไปประเมินผู้บริหารองค์การ (ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ) ในระบบประเมินผลออนไลน์ (10 ก.ย. 2562)

ขอเชิญผู้ใต้บังคับบัญชาเข้าไปประเมินผู้บริหารองค์การ (ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ)

ในระบบประเมินผลออนไลน์
ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒ หากพ้นกำหนดแล้วจะไม่สามารถเข้าไปประเมินได้

ขั้นตอนการประเมิน 

ประเมินที่นี่