ขอเชิญผู้สนใจเสนอผลงานสมัครเข้ารับรางวัล “2019 UNESCO Prize for Girls’ and Women’s Education” (1 เม.ย. 2562)

         ด้วยองค์การยูเนสโกขอเชิญบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กร สมัครเข้าร่วมการเสนอผลงานสมัครเข้ารับรางวัล “2019 UNESCO Prize for Girls’ and Women’s Education” โดยเป็นการดำเนินโครงการที่มีความโดดเด่นในการพัฒนาการศึกษาเพื่อเด็กหญิงและสตรี ซึ่งแบ่งเป็น 2 รางวัล รางวัลละ 50,000 เหรียญสหรัฐ

         สำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ จึงขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการเสนอผลงานดังกล่าว โดยแจ้งความประสงค์ขอสมัครเข้าร่วมการเสนอผลงานและจัดส่งใบสมัครมาที่สำนักเลขาธิการ ฯ ภายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่เว็บไซต์http://on.unesco.org/gweprize

สำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา ฯ สหประชาชาติ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 1 เมษายน 2562

 

 

สำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา ฯ สหประชาชาติ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
1 เมษายน 2562