ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงาน Global International Pedagogical Forum 2019 (19 เม.ย. 2562)

              สำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ขอเชิญบุคลากรครูและนักบริหารการศึกษาจากสถานศึกษาทั่วประเทศ เข้าร่วมการประชุมวิชาการ Global International Pedagogical Forum 2019 ซึ่งจัดขึ้นโดย The European Institute for Education Development (EIED) ระหว่างวันที่ 4 – 8 พฤศจิกายน 2562 โดยกำหนดจัดขึ้นพร้อมกันใน 5 ประเทศ/เมือง ได้แก่ Poland (Warsaw), Germany (Berlin), United States (Washington D.C.), Finland (Helsinki), Singapore

         การจัดประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ครูที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์จากทั่วโลก และผู้ที่สนใจได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการและประสบการณ์การเป็นครูในบริบทของแต่ละคน รวมทั้งบทบาทและแนวทางในการพัฒนาการศึกษา ทั้งนี้ หัวข้ออภิปรายจะมีหลากหลายประเด็น อาทิ การประเมินผลนักเรียน การพัฒนาสมรรถนะครู ทักษะการรู้เท่าทันสื่อ และวิธีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพ่อแม่ เป็นต้น ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://www.education-forum.com/en/about-forum และ https://www.education-forum.com/en/news 

 

 

สำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา ฯ สหประชาชาติ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
19 เมษายน 2562