ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุม The 2nd World Cultural Heritage Youth Symposium ระหว่างวันที่ 10 – 14 เมษายน 2562 ณ กรุงเอเธนส์และเมืองโอลิมเปีย ประเทศกรีซ

ด้วย Hellenic National Commission for UNESCO ร่วมกับ the Ministry of Culture and Sport and the Municipality of Ancient Olympia จะจัดการประชุม The 2nd World Cultural Heritage Youth Symposium ระหว่างวันที่ 10 – 14 เมษายน 2562 ณ กรุงเอเธนส์และเมืองโอลิมเปีย ประเทศกรีซ  เนื่องในโอกาส the World Day for Cultural Diversity for Dialogue and Development โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 2030 โดยเฉพาะเป้าหมายที่ 4 ด้านการศึกษา ซึ่งให้ความสำคัญกับเป้าประสงค์ที่ 4.7 และเป้าหมายที่ 17 แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของประเทศ (ด้านมรดกที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้) แสดงความคิดเห็นและเปลี่ยนวัฒนธรรมที่หลากหลาย ให้เป็นพลังแห่งสันติภาพ ความมั่นคง และการพัฒนา เข้าใจความแตกต่างของวัฒนธรรมและองค์ความรู้สำคัญของมรดกโลกทางวัฒนธรรม และสัมผัสวัฒนธรรมและอารยธรรมกรีก

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 – ครู และนักเรียน (อายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป)
 – โรงเรียน (สมาชิกและไม่ใช่สมาชิกเครือข่าย ASPnet)
 – มหาวิทยาลัย
 – องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและวัฒนธรรม รวมทั้งเครือข่ายทั่วโลก

 

ผู้สมัครเข้าร่วมการประชุม ฯ จะต้องเสียค่าธรรมเนียมคนละ 550 ยูโร ซึ่งครอบคลุมค่าที่พัก 4 คืน ค่าอาหาร ค่าเดินทางในประเทศกรีซ ค่าประกันสุขภาพ และค่าบัตรสำหรับเที่ยวชมสถานที่ต่าง ๆ
ระหว่างการประชุม ฯ ยกเว้นค่าบัตรโดยสารระหว่างประเทศ ทั้งนี้ ครู นักเรียนและเยาวชนที่สนใจเข้าร่วมสามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ https://olympiayouthsymposium.com/participation-form/ ภายในวันที่ 15 มกราคม 2562 หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 0 2628 5646 ต่อ 114 – 116

 

** รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสมัคร https://olympiayouthsymposium.com/fee/
** รายละเอียดการประชุมเพิ่มเติมได้ที่ https://olympiayouthsymposium.com

 

*********************************************************

 

กลุ่มความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
8 ตุลาคม 2561