ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุม “International Conference on Youth, Oceans and SDG14 (ICSDG2019)” ระหว่างวันที่ 1 – 5 กรกฎาคม 2562 ณ รัฐมะละกา ประเทศมาเลเซีย (1 เม.ย. 2562)

         ด้วยมูลนิธิ World Youth Foundation ร่วมกับ Young Environmental Forum และ International Youth Council จะจัดการประชุม “International Conference on Youth, Oceans and SDG14 (ICSDG 2019)” ระหว่างวันที่ 1 – 5 กรกฎาคม 2562 ณ รัฐมะละกา ประเทศมาเลเซีย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้กับเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 18 – 25 ปี จากทั่วโลกได้มาหารือร่วมกัน   สร้างความเข้าใจ แบ่งปัน เสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา และพัฒนากลยุทธ์ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับมลพิษทางทะเล ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ มหาสมุทร และเศรษฐกิจสีน้ำเงินที่ยั่งยืน             

         สำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม แห่งสหประชาชาติ จึงขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมข้างต้น โดยศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://wyf.org.my/ และลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ https://wyf.org.my/registration-youth-ocean-sdg14/ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2562  

 

สำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา ฯ สหประชาชาติ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
1 เมษายน 2562