ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดรางวัล SEAMEO-Japan ESD Award ประจำปี 2562 (23 ก.ค. 2562)

          สำนักงานเลขาธิการซีมีโอ และกระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของญี่ปุ่น ได้ร่วมมือกับสำนักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ จัดการประกวดรางวัล SEAMEO-Japan Education for Sustainable Development (ESD) Award ประจำปี 2562 ในหัวข้อ “Building Peace in Schools and Communities” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักในเรื่องสันติศึกษา และการพัฒนา ที่ยั่งยืนในโรงเรียนและชุมชนของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และประเทศญี่ปุ่น รวมถึงส่งเสริมการแลกเปลี่ยนข้อริเริ่มและแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการบูรณาการสันติศึกษาในการดำเนินการโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน

           ในการนี้ ผู้จัดขอเชิญสถานศึกษาของรัฐและเอกชน ตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษา ตลอดจนโรงเรียนด้านอาชีวศึกษา ส่งโครงการหรือกิจกรรมของโรงเรียนที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อของการประกวด เข้าร่วมการประกวดครั้งนี้ โดยโรงเรียนที่สนใจจะต้องส่งผลงานโดยตรงไปยังสำนักงานเลขาธิการซีมีโอ ภายในวันที่ 2 กันยายน 2562 ทั้งนี้ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://bit.ly/2019SEAMEOJapanESDAward และสอบถามรายละเอียดได้ที่ secretariat@seameo.org และ seameojapan.award@seameo.org

 

รายละเอียดเพิ่มเติม :
1_InfoNote_2019_SEAMEO-Japan ESD Award
2_Flyer_2019SEAMEO-JapanESDAward

3_Submission Form_2019SEAMEO-JapanESDAward

*******************************************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
23 กรกฎาคม 2562