ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเขียนเรียงความเฉลิมพระเกียรติคุณวาระครบ 100 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส พุทธศักราช 2564

 ผู้สนใจส่งเรียงความเข้าประกวด ต้องแนบสำเนาบัตรนักเรียน นิสิตนักศึกษา หรือบัตรประชาชนและหมายเลขโทรศัพท์ของตนเองมาพร้อมกับผลงานด้วย โดยสามารถส่งได้ ดังนี้

          ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ E-mail : oecinterpol@gmail.com โดยต้องส่งเรียงความเป็นไฟล์ทั้งนามสกุล .doc (Microsoft Word) และไฟล์ PDF โดยจะพิจารณาวันที่ส่งไฟล์เป็นสำคัญ หรือ

          ทางไปรษณีย์มายัง สำนักนโยบายความร่วมมือกับต่างประเทศ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 99/20 ถนนสุโขทัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โดยจะพิจารณาวันที่ประทับตราไปรษณียากรเป็นสำคัญ

          ผู้ส่งเรียงความเข้าประกวด สามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2564 หากไม่ทันตามกำหนด คณะกรรมการฯ จะไม่รับพิจารณา รายละเอียดและหลักเกณฑ์การส่งผลงาน แนบท้ายด้านล่าง

 

ข้อมูล : กุสุมา นวพันธ์พิมล
พิมพ์วรัชญ์ เมืองนิล
รายงานโดย : กลุ่มสารสนเทศต่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ข้อมูล ณ วันที่ : 7 กรกฎาคม 2564