ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานทางวิชาการเพื่อนำเสนอในงานการสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ 9

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยหัวเฉียวแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (Huaqiao University, HQU) สถาบัน China Society for Southeast Asian Studies (CSSAS) และสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน กำหนดจัด “การสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ 9” (The Ninth Thai-Chinese Strategic-Research Seminar) ภายใต้หัวข้อเรื่อง “ความสัมพันธ์การทูตไทย-จีน 45 ปี: การแบ่งปันประสบการณ์และความร่วมมือในอนาคต” (45 Years of Thai-Chinese Diplomatic Relation: Sharing Experiences and Future Cooperation) ระหว่างวันที่ 13-17 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ เชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ไทย-จีน ภายใต้ขอบข่ายหัวข้อที่กำหนด ซึ่งถือเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ในการวิจัยยุทธศาสตร์เกี่ยวกับไทย-จีน และนำผลการวิจัยไปพัฒนาเป็นยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างกัน รวมทั้งเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างนักวิจัย นักวิชาการ และผู้เกี่ยวข้องของไทยและจีน ทั้งนี้ การสัมมนาฯ จะจัดให้มีการบรรยายพิเศษโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ การนำเสนอผลงานทางวิชาการโดยนักวิชาการฝ่ายไทยและฝ่ายจีน และการศึกษาดูงาน ซึ่งการสัมมนาวิชาการประกอบด้วย 5 หัวข้อ ดังนี้

 

1. มิติวัฒนธรรมกับความสัมพันธ์ในอนาคต (Cultural Dimension and Future Relations)
2. การเรียนรู้จากจีนในด้านการขจัดความยากจน (Lesson Learned & Best Practices in Poverty Alleviation)
3. การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development)
4. รูปแบบการพัฒนาของจีน (China Model)
5. ผลกระทบของสงครามการค้า (US vs China): ไทย-จีน จะร่วมกันพัฒนาอย่างไร (Effect of trade war (US vs China): How can Thailand and China organize joint development?) พัฒนาการของโครงการริเริ่มแถบและเส้นทาง ผ่านชาวจีนโพ้นทะเล (Development of BRI through the oversea Chinese)

 

ผู้สนใจนำส่งผลงานทางวิชาการเข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าว สามารถส่งผลงานเข้าร่วมได้ภายในวันที่ 5 มิถุนายน 2563 ซึ่งผู้สนใจจะต้องจัดทำข้อมูล ได้แก่ 1) บทคัดย่อทางวิชาการ (Abstract) เป็นภาษาอังกฤษ 2) รายงานการวิจัย (Research Report) เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (อย่างละ 1 ฉบับ) จำนวน 12-15 หน้า ภายใต้หัวข้อข้างต้น และ 3) แบบฟอร์มการนำส่งผลงาน (Abstract Submission Form) และส่งไปยังฝ่ายเลขานุการฯ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ thaichinesecenter@gmail.com ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน และมหาวิทยาลัยหัวเฉียวแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าเดินทางกรุงเทพฯ-เชียงใหม่-กรุงเทพฯ ค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน ตั้งแต่วันที่ 13-17 กรกฎาคม 2563 ผู้สนใจสามารถสืบค้นรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่ www.nrct.go.th หรือ www.vijaichina.com หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2561 2445 ต่อ 325 และ 307

 

****************************************

 

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
13 มีนาคม 2563