ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขันตอบคำถาม Bharat Ko Janiye Quiz (2nd Edition)

รัฐบาลอินเดียจัดการแข่งขันตอบคำถาม Bharat Ko Janiye Quiz (2nd Edition) เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนรวมถึงบุคคลทั่วไปได้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศอินเดียในด้านต่าง ๆ

การแข่งขันฯ มีทั้งหมด 4 รอบ สำหรับการแข่งขันรอบแรกและรอบที่ 2 จะเป็นการแข่งขันตอบคำถามบนระบบอินเทอร์เน็ต (Online) โดยการแข่งขันรอบแรกจะเปิดให้ผู้ที่ลงทะเบียนเข้าแข่งขันตอบคำถามระหว่างวันที่ 16-30 ตุลาคม 2561 ผู้ที่ผ่านการแข่งขันรอบแรกจะสามารถเข้าแข่งขันตอบคำถามในรอบที่ 2 ต่อไป และเมื่อการแข่งขันรอบที่ 2 เสร็จสิ้นลง ผู้ที่ทำคะแนนได้สูงสุด จำนวน 10 คน ในแต่ละประเภทจะได้รับสิทธิ์ในการเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันรอบที่ 3 และ 4 และศึกษาดูงานที่ประเทศอินเดียเป็นเวลา 15 วัน รวมถึงเข้าร่วมงานเฉลิมฉลองวัน Pravasi Bharatiya Divas (PBD หรือวันเฉลิมฉลองเพื่อรำลึกถึงพลเมืองอินเดียในต่างประเทศที่ได้ทำคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศอินเดีย) ทั้งนี้ ผู้ที่ทำคะแนนได้สูงสุด 3 ลำดับจากประเทศไทยจะได้รับสิทธิ์ในการเข้าแข่งขันในรอบที่ 2 3 และ 4 ด้วย

ผู้ที่ทำคะแนนได้สูงสุด 3 ลำดับในแต่ละประเภทในการแข่งขันรอบที่ 4 จะได้เข้ารับมอบรางวัลจากนายกรัฐมนตรีอินเดีย โดยพิธีมอบรางวัลจะจัดขึ้นในงานวัน Pravasi Bharatiya Divas

การแข่งขันและรางวัลแบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่:

1. ประเภท NRI (Non-Resident Indians หรือพลเมืองอินเดียที่มีถิ่นพำนักอยู่นอกประเทศอินเดีย)

1) รางวัลเหรียญทอง
2) รางวัลเหรียญเงิน
3) รางวัลเหรียญทองแดง

2. ประเภท PIO/OCI (Person of Indian Origin/Overseas Citizen of India หรือผู้ที่ไม่ได้เป็นพลเมืองอินเดียแต่ถือวีซ่าที่อนุญาตให้พำนักและทำงานในประเทศอินเดียได้)

1) รางวัลเหรียญทอง
2) รางวัลเหรียญเงิน
3) รางวัลเหรียญทองแดง

3. ประเภทชาวต่างชาติ

1) รางวัลเหรียญทอง
2) รางวัลเหรียญเงิน
3) รางวัลเหรียญทองแดง

คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน: มีอายุระหว่าง 15-35 ปี
ลงทะเบียนเข้าแข่งขันได้ที่เว็บไซต์: www.bharatkojaniye.in ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2561

***************************************************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
27 กันยายน 2561