ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ณ มหาวิทยาลัย Bangladesh University of Engineering & Technology (BUET)

มหาวิทยาลัย Bangladesh University of Engineering & Technology (BUET) เชิญชวนนักศึกษาต่างชาติเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีในสาขาต่าง ๆ ประจำปี 2018 – 2019 ประเทศละ 10 คน และไม่เกิน 5 คนต่อสาขา โดยผู้สนใจจะต้องเสียค่าใช้จ่ายทั้งหมดด้วยตนเอง ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.buet.ac.bd และส่งใบสมัครโดยตรงไปยังกระทรวงการต่างประเทศเพื่อรวบรวมส่งไปยังสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ ประจำประเทศไทย ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2561

********************************************************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
9 ตุลาคม 2561