ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมงาน “1st SEAMEO Science Olympiad (SEASO) 2019”

สำนักงานเลขาธิการซีมีโอ แจ้งว่า ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยการศึกษาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของซีมีโอ (ซีมีโอเรคแซม) ประเทศมาเลเซีย จะจัดงาน “1st SEAMEO Science Olympiad (SEASO) 2019” ระหว่างวันที่ 5 – 8 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์ซีมีโอเรคแซม เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ระหว่างนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเครือข่ายเยาวชนของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ในการนี้ ผู้จัดขอเชิญนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา (อายุระหว่าง 13 – 19 ปี) ครู ผู้ปกครอง ผู้สังเกตการณ์ และผู้สนใจทั่วไปจากประเทศไทย สมัครเข้าร่วมงานดังกล่าว โดยผู้เข้าร่วมงานจะต้องชำระค่าลงทะเบียน ค่าบัตรโดยสารเดินทางระหว่างประเทศ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเอง ทั้งนี้ จะต้องลงทะเบียนสมัครออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ www.recsam.edu.my/joomla/seaso ภายในวันที่ 29 ธันวาคม 2561 และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ nizam@recsam.edu.my

**************************************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
25 ตุลาคม 2561