ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับทุนรัฐบาลญี่ปุ่นสำหรับครูประจำการ ประจำปี 2562 (Teacher Training Students under the Japanese Government (Monbukagakusho : MEXT) Scholarship for 2019)

กระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีญี่ปุ่น (MEXT) ได้ประกาศมอบทุนฝึกอบรมสำหรับครูประจำการ (Teacher Training Students) ประจำปี 2562 เพื่อศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาในโรงเรียน ณ มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น ระยะเวลา 1 ปี 6 เดือน (เริ่มโครงการตั้งแต่เดือนกันยายน/ตุลาคม 2562) โดยมีรายละเอียดดังนี้
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. มีสัญชาติไทย
2. อายุไม่เกิน 35 ปี (เกิดตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2527 เป็นต้นไป)
3. สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรี และเป็นครู (ไม่จำกัดสาขาวิชา) สอนในโรงเรียนประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษามาแล้วอย่างน้อย 5 ปี (นับถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2562) ในกรณีมีประสบการณ์สอนจากหลายแห่งสามารถนำระยะเวลามานับรวมกันได้ โดยผู้สมัครจะต้องส่งใบรับรองการทำงานของแต่ละสถานที่เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย
4. มีความต้องการเรียนภาษาญี่ปุ่น มีความสนใจในประเทศญี่ปุ่น สามารถดำเนินการวิจัย ตลอดจนสามารถปรับตัวในการใช้ชีวิตอยู่ในญี่ปุ่นได้
5. มีสุขภาพแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ
6. บุคคลดังต่อไปนี้ ไม่สามารถสมัครขอรับทุนได้ ได้แก่
6.1 เป็นบุคลากรทางการทหาร
6.2 ผู้ที่เคยได้รับทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (MEXT Scholarship) มาก่อน
6.3 ผู้ที่กำลังสมัครรับทุนอื่นๆ ของรัฐบาลญี่ปุ่นอยู่ด้วย
6.4 ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ หรือมีกำหนดจะเข้าศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น
6.5 ผู้ที่ได้รับทุนอื่นๆ
7. ผู้สมัครสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมของทุนได้ที่นี่ Click..
และดาวน์โหลดคู่มือหลักสูตร (Course Guide of Teacher Training Program) ได้ที่นี่ Click..

**หมายเหตุ** กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดได้จากคู่มือการสมัครฉบับภาษาอังกฤษ

ขั้นตอนในการสมัครและการคัดเลือก
1. ผู้สนใจสามารถดาวโหลดใบสมัครและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ด้านล่างเว็บไซต์นี้ หรือสอบถามรายละเอียดที่สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หมายเลข 02 628 5646 ต่อ 113 หรือสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย (ฝ่ายการศึกษา) หมายเลข 02 696 3004, 02 207 8504 ในวันจันทร์ – ศุกร์ ระหว่างเวลา 9.00 – 12.00 น. และ 13.30 – 16.30 น.
2. ส่งเอกสารการสมัครที่สมบูรณ์พร้อมด้วยเอกสารที่เกี่ยวข้อง ฉบับจริงจำนวน 1 ฉบับ พร้อมด้วย ฉบับสำเนาจำนวน 2 ฉบับ ได้ทางไปรษณีย์หรือเดินทางไปส่งใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ “สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อาคารสำนักงาน กศน. ชั้น 1 กระทรวงศึกษาธิการ ถ.ราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300 กรณีส่งไปรษณีย์กรุณาวงเล็บมุมซองว่า “สมัครทุนรัฐบาลญี่ปุ่นสำหรับครูประจำการ 2562”
– กรณีส่งทางไปรษณีย์จะนับตราประทับไปรษณีย์ ของวันสุดท้ายในวันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 เท่านั้น หากพ้นจากวันที่กำหนดจะถือว่าขาดคุณสมบัติในการสมัคร
– กรณีส่งเอกสารด้วยตนเอง สิ้นสุดการรับสมัครในวันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 ระหว่างเวลา 8.30 – 16.30 น. เท่านั้น หากพ้นจากวันที่กำหนดจะถือว่าขาดคุณสมบัติในการสมัคร
3. สอบข้อเขียนวิชาภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น วันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ เจแปนฟาวน์เดชั่น ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ ผู้สมัครสามารถศึกษาตัวอย่างข้อสอบทุนรัฐบาลญี่ปุ่นได้ที่นี่ Click..
4. ประกาศผลสอบข้อเขียน วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 16.00 น. ทางเว็บไซด์ www.th.emb-japan.go.jp และ www.bic.moe.go.th
5. สอบสัมภาษณ์ วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ สำนักข่าวสารญี่ปุ่น สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย
6. ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562 เวลา 16.00 น. ทางเว็บไซด์ www.th.emb-japan.go.jp และ www.bic.moe.go.th
7. ประชุมชี้แจงผู้ที่ผ่านการคัดเลือก วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ สำนักข่าวสารญี่ปุ่น (Multi Purpose Hall) สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย
8. จัดส่งใบสมัครฉบับสมบูรณ์ให้สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นฯ วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 9.30 – 12.00 น. ณ สำนักข่าวสารญี่ปุ่น (Multi Purpose Hall) สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย

หลักฐานการสมัคร 

     1 Application Form (a prescribed form for 2019) ใบสมัคร     1Original (ฉบับจริง)
     2

Admission Form (a prescribed form for 2019) *please submit both parts
บัตรประจำตัวเข้าสอบ (กรุณาส่งทั้งสองส่วนโดยไม่ต้องตัดเก็บไว้ที่ตนเอง)

     1Original (ฉบับจริง)
     3Photographs 4.5×3.5 cm (upper body, full-face with no hat)
and must have been taken within the past 6 months
(should be attached on the application form and admission forms)
รูปถ่าย ขนาด 4.5*3.5 เซนติเมตร (ติดในใบสมัครและบัตรประจำตัวเข้าสอบ)
     3Original
     4    Placement Preference Application Form (a prescribed form)
*choose the university from “Course Guide” list : Click..
     1Original (ฉบับจริง)
     5Certified grade transcript for each academic year from the last university /
teacher training school attended (issued by that university) ใบประมวลผลการศึกษา
ระดับปริญญาตรี และโท (หากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทแล้ว)
     1Original (ฉบับจริง)
    6Diploma from the last university attended (issued by that university)
ปริญญาบัตรระดับปริญญาตรี และโท (หากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทแล้ว)
     1Copy
(ฉบับสำเนา)
or Certificate of Academic Achievement (issued by that university)
หรือ หนังสือรับรองการจบการศึกษา
     1Original
(ฉบับจริง)
    7Certificate of employment (issued by the employer)
หนังสือรับรองการทำงานออกโดยสถานที่ทำงานปัจจุบัน
     1Original
(ฉบับจริง)
    8Copy of Japanese Language Proficiency Test (if any)
ผลสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (หากมี)
     1    Copy
(ฉบับสำเนา)

**หมายเหตุ**
1. กรุณาส่งเอกสารการสมัครตามข้อ 1-8 จำนวน 1 ชุด และถ่ายสำเนาอีกจำนวน 2 ชุด
2. เอกสารการสมัครทุกรายการจะไม่ถูกส่งคืนให้แก่ผู้สมัคร ไม่ว่ากรณีใดๆ

Application Guidelines    Application Form    Placement Preference
Application Form     
     Course Guide    [Thai] ANNEX T2019     [THAI] Admission form T2019

 

*********************************************************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
19 ธันวาคม 2561