ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับทุน “2020 Fulbright Teaching Excellence and Achievement Program (TEA)” ประจำปีการศึกษา 2563

มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) ได้ประกาศให้ทุน “2020 Fulbright Teaching Excellence and Achievement Program (TEA)” ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 4 ทุน สำหรับครู/อาจารย์ในกลุ่มสาระวิชาภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศ สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ รวมถึงกลุ่มการศึกษาพิเศษ (Special Education) ของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา เพื่อเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานด้านการบริหาร ณ สถาบันการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นเวลา 6 สัปดาห์ ระหว่างเดือนกันยายน – ตุลาคม 2563 โดยมีคุณสมบัติของผู้สมัครและเงื่อนไข ดังนี้

1. สัญชาติไทย

2. มีอายุไม่เกิน 50 ปี

3. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป

4. เป็นครู/อาจารย์ที่สอนในกลุ่มสาระวิชาภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศ สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ รวมถึงกลุ่มการศึกษาพิเศษ (Special Education) ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ทั้งก่อนไปและหลังจากเสร็จสิ้นการรับทุน

5. มีประสบการณ์การสอน 5 ปีขึ้นไป

6. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี หรือในระดับที่สื่อสารร่วมกับอาจารย์ชาวอเมริกันเพื่อทำกิจกรรมทางการศึกษาได้

7. ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.fulbrightthai.org และยื่นใบสมัครออนไลน์ได้ที่ https://oas.irex.org/fulbrighttea ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครออนไลน์และส่งเอกสารประกอบการสมัครตามที่ระบุไว้ในระเบียบการไปยังมูลนิธิฟุลไบรท์ ภายในวันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2562 โดยหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามคุณชีวรัตน์ แก้วแสงขวัญ ได้ที่หมายเลข 0 2285 0581-2 ต่อ 107
หรืออีเมล tusef@fulbrightthai.org

*************************************************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
23 มกราคม 2562