ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน 7th Young Inventors Challenge (YIC) 2019

          สำนักงานเลขาธิการซีมีโอ แจ้งว่า Associate of Science, Technology and Innovation (ASTI) ประเทศมาเลเซีย จะจัดให้มีการแข่งขัน 7th Young Inventors Challenge (YIC) 2019 ในหัวข้อ “Sustainable Development Goal 12: Responsible Consumption and Production” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้พัฒนาและนำเสนอสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมใหม่ ๆ

          ในการนี้ ผู้จัดขอเชิญนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา อายุระหว่าง 13 – 17 ปี เข้าร่วมการแข่งขันดังกล่าว โดยผู้สนใจจะต้องส่งใบสมัคร และเอกสารที่เกี่ยวข้องไปที่ yic2510@gmail.com ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ทั้งนี้ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.asti.org.my หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ yic2510@gmail.com

รายละเอียดเพิ่มเติม : Click..

*************************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
11 กุมภาพันธ์ 2562