ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับทุน UNESCO/People’s Republic of China The Great Wall Co-Sponsored Fellowships Programme 2019/2020

ประกาศรับสมัคร
ทุน UNESCO/People’s Republic of China
The Great Wall Co-Sponsored Fellowships Programme 2019/2020

ด้วยองค์การยูเนสโกร่วมกับรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนมีความประสงค์จะมอบทุนภายใต้โครงการ UNESCO/People’s Republic of China – The Great Wall Co-Sponsored Fellowships Programme ประจำปี 2019/2020 จำนวน 75 ทุน แก่ผู้สมัครจากประเทศสมาชิกในแถบเอเชีย-แปซิฟิก กลุ่มประเทศแอฟริกาและอาหรับ ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป และสนใจที่จะศึกษา/วิจัยในสาขาต่างๆในมหาวิทยาลัยของประเทศจีน เป็นเวลา 1 ปี โดยเป็นทุนประเภท non-degree

           คุณสมบัติ
          – วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
          – มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ (ในกรณีผู้ที่เลือกสาขา/มหาวิทยาลัยที่ใช้ภาษาจีน อาจจะต้องเรียนภาษาจีนก่อนเข้ารับการศึกษาหรือปฏิบัติงานวิจัย)
          – อายุไม่เกิน 45 ปี
          – มีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ

           เอกสารประกอบการสมัคร
          – ใบสมัครซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จาก http://www.csc.edu.cn  (วิธีดาวน์โหลดใบสมัคร)
          – สำเนาใบรับรองผลคะแนนการเรียน/ปริญญาบัตร/ประกาศนียบัตร
          – เค้าโครงงานวิจัยที่ผู้สมัครจะทำการวิจัย (ภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 500 คำ)
          – หนังสือรับรองจากศาตราจารย์หรือรองศาสตราจารย์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยของผู้สมัครจำนวน 2 ท่าน
          – ใบรับรองความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษ (ตามแบบฟอร์มของยูเนสโก โดยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาเป็นผู้ประเมินให้) พร้อมสำเนา 3 ฉบับ
          – ใบตรวจร่างกาย (ตามแบบฟอร์มของยูเนสโก) พร้อมสำเนา 3 ฉบับ
          – หนังสือ Pre-admission จากมหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐประชาชนจีน
          – ประกาศนียบัตรรับรองความสามารถทางภาษา (จาก HSK, IELTS หรือ TOEFL)
          – หากผู้สมัครเรียนในสาขาวิชาดนตรีจะต้องส่งแผ่น CD ผลงานของตัวเอง และหากสมัครในสาขาวิชาศิลปะจะต้องส่งให้แผ่น CD ผลงานพร้อมภาพสเก็ต ภาพเขียนสีจำนวน 2 ภาพ และผลงานอื่น ๆ อีกจำนวน 2 ชิ้น

เว็บไซต์ของยูเนสโก
http://www.unesco.org/new/en/fellowships

          การรับสมัคร
                    1. ส่งใบสมัครและหลักฐานต่างๆทางไปรษณีย์มาที่
                        กลุ่มความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ (ทุน UNESCO/Great Wall)
                        สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
                        สำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา ฯ สหประชาชาติ
                        สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
                        ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต
                        กรุงเทพฯ 10300
                        โทร. 0 2628 5646 ต่อ 115
                    2. สเเกนใบสมัครและเอกสารทั้งหมดรวมเป็น 1 ไฟล์ในรูปแบบไฟล์ PDF และส่งมาที่อีเมล์ thainatcom@yahoo.co.th

**ผู้สมัครต้องจัดส่งเอกสารทั้งสองช่องทางและสำนักเลขาธิการฯ ต้องได้รับเอกสาร**
**ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2562**

*************************************************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
7 มีนาคม 2562