ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการประชุม “UNESCO 2019 Forum on Education for Sustainable Development and Global Citizenship” ระหว่างวันที่ 2 – 3 กรกฎาคม 2562 ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (1 เม.ย. 2562)

 ด้วยองค์การยูเนสโกขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการประชุม “UNESCO 2019 Forum on Education for Sustainable Development and Global Citizenship” หัวข้อ “Learning and Teaching for Peaceful and Sustainable Societies: From Early Childhood to Primary and Secondary Education” ระหว่างวันที่ 2 – 3 กรกฎาคม 2562 ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และวิธีการเชิงนวัตกรรมเพื่อแก้ไขช่องว่างในการเรียนรู้ในระดับการศึกษาปฐมวัยระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา ซึ่งจะมุ่งพิจารณา 2 ประเด็นหลักของเป้าหมายที่ 4 คุณภาพการศึกษา เป้าประสงค์ที่ 4.7 คือ 1) การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Education for Sustainable Development: ESD) และ 2) การศึกษาเพื่อความเป็นพลเมืองโลก (Global Citizenship Education: GCED) ภายใต้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (UN Sustainable Development Goals: SDGs)

 สำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ จึงขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการประชุม ฯ (ผู้เข้าประชุมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง) โดยกรอกแบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์ได้ที่เว็บลิ้งค์https://unesco-gced.limequery.org/ 778955?newtest=Y&lang=en ภายในวันที่ 17 เมษายน 2562 และสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ข้อมูลการประชุม (Concept Note) และกำหนดการประชุม (Programme) ดังแนบ

   ข้อมูลการประชุม Concept Note>> 
 กำหนดการประชุมProgramme >>

 

สำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา ฯ สหประชาชาติ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
29 มีนาคม 2562