ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2562 สาขาการวางแผนการพัฒนาภูมิภาคแบบครอบคลุม (9 เม.ย. 2562)

กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบดำเนินงานคัดเลือกบุคคลเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2562 สาขาการวางแผนการพัฒนาภูมิภาคแบบครอบคลุม ระหว่างวันที่ 20 มิถุนายน – 17 กรกฎาคม 2562 ณ ประเทศญี่ปุ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ ความรู้และความเข้าใจด้านการวางแผนการพัฒนาภูมิภาค รวมทั้งเพื่อแปลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์การทำงานร่วมกับประเทศญี่ปุ่น โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้ขอความร่วมมือกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาเสนอชื่อบุคลากรจากหน่วยงานในสังกัดที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตรงตามกลุ่มสาขาการวางแผนการพัฒนาภูมิภาคแบบครอบคลุมเข้าร่วมโครงการ จำนวน 1 คน และสำรอง 1 คน รวม 2 คน โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
           1. เป็นบุคคลที่ทำงานเกี่ยวข้องกับสาขาที่สมัคร และมีคุณสมบัติเฉพาะกลุ่มตามที่กำหนดในสาขานั้น โดยต้องมีระยะเวลาการปฏิบัติงานในสาขาที่สมัคร และสังกัดอยู่ในหน่วยงานปัจจุบันไม่น้อยกว่า 1 ปี (นับถึงวันที่ 9 เมษายน 2562)
           2. มีอายุระหว่าง 20 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปี บริบูรณ์ (นับถึงวันที่ 9 เมษายน 2562)
           3. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
           4. มีสัญชาติไทยตามหลักฐานทะเบียนบ้านของทางราชการ
           5. ต้องไม่สังกัดกระทรวงกลาโหมตามข้อกำหนดโครงการของรัฐบาลญี่ปุ่น
           6. ไม่อยู่ระหว่างการตรวจเลือกทหารกองประจำการ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการรับราชการทหาร
           7. ไม่เคยเดินทางไปศึกษา ดูงาน และฝึกอบรม (ทั้งระยะสั้นและระยะยาว) ณ ประเทศญี่ปุ่น
           8. ไม่อยู่ในระหว่างการตั้งครรภ์นับจากวันที่สมัครจนสิ้นสุดการเข้าร่วมโครงการ
           9. มีสุขภาพแข็งแรง สามารถช่วยเหลือตนเองและเข้าร่วมทุกกิจกรรมของโครงการทั้งในประเทศและประเทศญี่ปุ่นตามระยะเวลาที่กำหนด
         10. ไม่อยู่ในระหว่างการขอรับทุนหรือสมัครับทุนเดินทางไปต่างประเทศ และไม่เคยเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศของกรมกิจการเด็กและเยาวชน หรือเดิมสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ
         11. สามารถปรับตัวในการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นเป็นกลุ่มในระยะเวลานานได้
         12. สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารและนำเสนอได้ในระดับดี
ทั้งนี้ ขอให้เสนอชื่อพร้อมจัดส่งใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องให้กรมกิจการเด็กและเยาวชนทราบ ภายในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 เพื่อจัดส่งให้องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JICA) พิจารณาอนุมัติผู้รับทุนอบรมดังกล่าวต่อไป
ผู้สมัครจะต้องจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย

        1) ใบสมัคร (ภาษาไทย)
        2) ใบสมัครภาษาอังกฤษ (Application Form)
        3) General Information (Thai) และ
        4) General Information (English)ตามขั้นตอนที่กำหนด พร้อมระบุ URL ที่เข้าถึง โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบ และจัดส่งไปยังสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ทั้งทางไปรษณีย์นับวันประทับตราหรือยื่นเอกสารด้วยตนเอง ภายในวันที่ 23 เมษายน 2562 หากเลยกำหนดเวลาดังกล่าวจะถือว่าขาดคุณสมบัติในการสมัคร

*********************************************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
9 เมษายน 2562