ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัล “UNESCO-Hamdan Bin Rashid Al-Maktoum Prize for Outstanding Practice and Performance in Enhancing the Effectiveness of Teachers” (19 เม.ย. 2562)

ด้วยองค์การยูเนสโกประกาศให้รางวัล “UNESCO-Hamdan Bin Rashid Al-Maktoum Prize for Outstanding Practice and Performance in Enhancing the Effectiveness of Teachers”แก่ประเทศสมาชิกที่มีผลงานโครงการ/กิจกรรมและแนวปฏิบัติที่มีความโดดเด่นในการเสริมสร้างประสิทธิผลของครูในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ ซึ่งจัดให้มีขึ้นทุก ๆ 2 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความตระหนัก ส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา แนวทางปฏิบัติ และกระบวนการจัดการเรียน การสอนในหลายประเทศทั่วโลก โดยเฉพาะประเทศกำลังพัฒนา กลุ่มชายขอบ และกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา ทั้งนี้ คณะกรรมการตัดสินจะพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะเลิศ จำนวน 3 รางวัล ประกอบด้วย เงินสด จำนวน 100,000 เหรียญสหรัฐ/1 รางวัล ประกาศนียบัตร และถ้วยรางวัล โดยจะจัดให้มีพิธีมอบรางวัลในช่วงของการเฉลิมฉลองวันครูโลก ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส ในเดือนตุลาคม 2563 

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ https://en.unesco.org/news/call-nominations-2019-2020-unesco-hamdan-prize-now-open พร้อมแจ้งความประสงค์ขอสมัครเข้ารับรางวัล ฯ พร้อมจัดส่งใบสมัครและไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง ไปยังสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา ฯ สหประชาชาติ ภายในวันที่ 13 กันยายน 2562 เพื่อเสนอชื่อไปยังองค์การยูเนสโกในการดำเนินการพิจารณาคัดเลือกต่อไป 

สำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา ฯ สหประชาชาติ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
19 เมษายน 2562