ขอเชิญผู้สนใจสมัครหลักสูตรฝึกอบรมของสถาบัน IIEP ของยูเนสโก ระหว่างปี 2562 – 2563 (28 มี.ค. 2562)

ด้วยสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการวางแผนทางการศึกษาของยูเนสโก สาธารณรัฐฝรั่งเศส (UNESCO International Institute for Educational Planning: UNESCO-IIEP) เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรมของสถาบัน IIEP ระหว่างปี 2562 – 2563 รวม 3 หลักสูตร ดังนี้

 

1. หลักสูตรเฉพาะด้าน (Specialized Courses Programme: SCP) ระหว่างเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2562 รวม 6 หลักสูตร (หลักสูตรละ 2 สัปดาห์) ณ สถาบัน IIEP โดยหลักสูตรจะครอบคลุมเนื้อหาหลักเฉพาะด้าน อาทิ การจัดการครู และวิธีเชิงปริมาณเพื่อการติดตามและประเมินผลคุณภาพการศึกษา เป็นต้น

2. หลักสูตรการวางแผนภาคการศึกษา (Education Sector Planning: ESP) ระหว่างเดือนกันยายน 2562 – มีนาคม 2563 แบ่งเป็น การอบรมออนไลน์ 12 สัปดาห์ (กันยายน – ธันวาคม 2562) และการอบรม ณ สถาบัน IIEP 13 สัปดาห์ (มกราคม – มีนาคม 2563) โดยจะมีการปูพื้นฐานการวางแผนด้านการศึกษาซึ่งครอบคลุมเนื้อหาที่หลากหลาย เช่น การวิเคราะห์ภาคการศึกษา การเตรียมแผน และการดำเนินการและการติดตามแผนของภาคการศึกษา

3. หลักสูตรฝึกอบรมขั้นสูงด้านการวางแผนและบริหารทางการศึกษา (Advanced Training Programme in Educational Planning and Management: ATP) ระหว่างเดือนกันยายน 2562 – สิงหาคม 2563 แบ่งเป็น การอบรมออนไลน์ 3 เดือน (กันยายน – ธันวาคม 2562) และการอบรม ณ สถาบัน IIEP 6 เดือน (มกราคม – มิถุนายน 2563)

 

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ จึงขอเชิญผู้ที่สนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรม ฯ โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม อาทิ ค่าธรรมเนียมการฝึกอบรม คุณสมบัติผู้สมัคร และกรอกแบบฟอร์มการสมัครโดยตรงได้ที่เว็บไซต์ www.iiep.unesco.org  พร้อมทั้งขอความกรุณา แจ้งเสนอชื่อผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม ฯ ให้สำนักเลขาธิการ ฯ ได้ทราบเป็นข้อมูลในโอกาสแรกด้วยทางอีเมล์ thainatcom@yahoo.co.th 

 

 

สำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา ฯ สหประชาชาติ

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

28 มีนาคม 2562