ขอเชิญผู้สนใจสมัครรับทุนการศึกษาสำหรับอิหม่ามหรือครูสอนศาสนา ไปฝึกอบรมที่สถาบันโมฮัมเหม็ด ที่ 6 ราชอาณาจักรโมร็อกโก (13 ส.ค. 2562)

ด้วย กระทรวงศึกษาธิการได้หารือเกี่ยวกับการพัฒนาอิหม่ามและครูสอนศาสนาในจังหวัดชายแดนภาคใต้กับรัฐบาลโมร็อกโก และต่อมารัฐบาลโมร็อกโกได้มอบทุนการฝึกอบรมอิหม่ามให้แก่รัฐบาลไทย จำนวน 6 ทุน เพื่อเข้ารับการอบรม ณ สถาบันโมฮัมเหม็ดที่ 6 โดยผู้สมัครจะต้องเป็นอิหม่าม หรือบุคคลที่สนใจจะเป็นอิหม่าม ต้องมีความตั้งใจฝึกอบรม มีความประพฤติดี มีสุขภาพแข็งแรง มีความสามารถท่องจำอัลกุรอานได้เป็นอย่างดี ในการนี้กระทรวงศึกษาธิการจะดำเนินการคัดเลือกอิหม่ามหรือบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับทุนฝึกอบรมดังกล่าว จึงกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการคัดเลือกผู้สมัคร ดังนี้
คุณสมบัติ 

1. เป็นผู้มีสัญญาติไทย

2. เป็นอิหม่าม คอเต็บ บีหลั่น ประจำมัสยิด หรือครูสอนศาสนาอิสลามในสถาบันการศึกษาอยู่ในจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และอำเภอสะบ้าย้อย เทพา จะนะ และนาทวี จังหวัดสงขลา

3. มีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี และไม่เกิน 50 ปี

4. คุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือซานาวี หรือเทียบเท่า

5. มีความรู้ ความสามารถด้านภาษาอาหรับในระดับดี – ดีมาก

6. มีความสามารถในการท่อง และจดจำอัลกุรอานได้เป็นอย่างดี

7. เป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับนับถือในชุมชน

8. เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคภัยที่เป็นอุปสรรคต่อการฝึกอบรมในต่างประเทศ

9. เป็นผู้ไม่มีประวัติเสื่อมเสีย หรือประวัติอาชญากรรม 

หลักฐานการสมัคร มีดังนี้ 

1. ใบสมัครขอรับทุน (ผู้สมัครต้องกรอกใบสมัครด้วยลายมือตนเอง)

2. สำเนาใบประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษาระดับสูงสุด

3. สำเนาใบแสดงผลการเรียนในระดับสูงสุด

4. สำเนาทะเบียนบ้าน

5. สำเนาบัตรประชาชน

6. สำเนาหนังสือเดินทาง

7. ใบรับรองแพทย์ รับรองปลอดจากโรคติดต่อร้ายแรงทุกชนิด (ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐ)

8. หนังสือรับรองจากคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด หรือหนังสือรับรองจากหัวหน้าหน่วยงานของสถานศึกษา (กรณีเป็นครูสอนศาสนาในโรงเรียน)

9. หนังสือรับรองความประพฤติ (ออกโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งมีระยะเวลาการพิจารณา อนุมัติภายใน 30 วันทำการ) 

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ 

1. บัตรโดยสารเครื่องบินระหว่างประเทศไป – กลับ กรุงเทพ ฯ – ราชอาณาจักรโมร็อกโก ปีละ 1 ครั้ง

2. ที่พักและอาหารระหว่างการอบรม

3. ค่าประกันสุขภาพ

4. ค่าใช้จ่ายรายเดือน

กำหนดการรับสมัครและการคัดเลือก

– ประชาสัมพันธ์และเปิดรับสมัคร                                 1-30 สิงหาคม 2562

– ตรวจสอบคุณสมบัติและประกาศรายชื่อ                         2-9 กันยายน 2562

– ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก                            16 กันยายน 2562

– การสอบคัดเลือก                                               19-20 กันยายน 2562

(สถานที่สอบคัดเลือกจะแจ้งในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก)

– ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก                              24 กันยายน 2562

การส่งใบสมัคร
ผู้สนใจสมัครรับทุนการศึกษาดังกล่าว ขอให้จัดส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครทางไปรษณีย์ หรือยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศึกษาธิการส่วนหน้า) พื้นที่ในค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 94170 ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2562 * เอกสารจะต้องไปถึงศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือประทับตราลงทะเบียนวันที่ของไปรษณีย์ ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2562 เวลา 16.30 น. เท่านั้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-7342-0360 หลักเกณฑ์การคัดเลือก เป็นไปตามที่คณะกรรมการคัดเลือกฯ กำหนด * การตัดสินของคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
                                              ดาวน์โหลดใบสมัคร
                                              รายละเอียดประกาศ

 

 

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
13 สิงหาคม 2562