ขอเชิญผู้สนใจสมัครขอรับรางวัลรางวัล The Zayed Sustainability Prize

ด้วย กระทรวงการต่างประเทศมีหนังสือแจ้งว่า สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ประจำประเทศไทย ขอเชิญผู้สนใจสมัครขอรับรางวัล The Zayed Sustainability Prize ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่องค์กรและโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาทั่วโลกที่มีความคิดริเริ่มโดดเด่น โดยพิจารณาจากการส่งเสริมนวัตกรรม การสร้างผลกระทบ และการสร้างแรงบันดาลใจ โดยมีเงินรางวัล 600,000 ดอลลาร์สหรัฐ สำหรับสาขาต่าง ๆ ได้แก่ สุขอนามัย อาหาร พลังงาน น้ำ และโรงเรียนมัธยมศึกษาระดับโลก (โดยมีการแบ่งเงินรางวัลสำหรับโรงเรียน 6 แห่ง แห่งละ 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ) ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถสมัครขอรับรางวัลดังกล่าวได้ตังแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2561 โดยสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ www.zayedsustainabilityprize.com รายละเอียดตามเอกสารแนบ >>> Click..

——————————-

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
26 กรกฎาคม 2561