ขอเชิญผู้สนใจร่วมงาน The Global Media and Information Literacy Week ประจำปี 2561 ภายใต้หัวข้อ “Media and Information Literate Cities: Voices, Powers and Change Makers”

ด้วยองค์การยูเนสโก จะจัดงาน The Global Media and Information Literacy Week ประจำปี 2561 ภายใต้หัวข้อ “Media and Information Literate Cities: Voices, Powers and Change Makers” ระหว่างวันที่ 24 – 31 ตุลาคม 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมฉลองความสำเร็จ ในการดำเนินงานที่มุ่งส่งเสริมและริเริ่มการพัฒนาเมือง MIL รวมทั้งฟื้นฟูความร่วมมือเพื่อการพัฒนา MIL อย่างยั่งยืนของพลเมืองในทุกระดับสู่สังคมความรู้ที่มีความครอบคลุมและยั่งยืนภายในปี ค.ศ.2030 สำหรับกิจกรรมที่จะจัดขึ้นในครั้งนี้ ประกอบด้วย 1) The Global MIL Week Feature Conference: The Eight Media and Information Literacy and Intercultural Dialogue Conference ระหว่างวันที่ 24 – 25 ตุลาคม 2561 ณ Vytautas Magnus University เมือง Kaunas สาธารณรัฐลิทัวเนีย 2) The Youth agenda Forum ในวันที่ 26 ตุลาคม 2561 ณ University of Latvia เมือง Riga สาธารณรัฐลัตเวีย และ 3) กิจกรรมออนไลน์ และการสัมมนาอื่น ๆ ระหว่างวันที่ 27 – 31 ตุลาคม 2561  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา ฯ สหประชาชาติ ขอเชิญชวนหน่วยงาน องค์กร และสถาบันการศึกษาเข้าร่วมงานครั้งนี้ โดยผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ฯ ได้ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 30 กันยายน 2561 ผ่านทางเว็บไซต์ https://en.unesco.org/globalmilweek2018/featureevents/registration และศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://en.unesco.org/globalmilweek2018

 

 

**********************************************

 

สำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา ฯ สหประชาชาติ

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

17 สิงหาคม 2561