ขอเชิญท่านที่สนใจสมัครรับทุนรัฐบาลโมร็อกโก ประจำปีการศึกษา 2562 – 2563 (10 ก.ค. 2562)

ด้วยรัฐบาลโมร็อกโกโดยสำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศโมร็อกโก (Moroccan Agency of International Cooperation) ได้จัดสรรทุนการศึกษาของรัฐบาลโมร็อกโกให้แก่รัฐบาลไทย จำนวน 15 ทุน เพื่อเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาขั้นสูง เทคนิค และวิชาชีพของรัฐในโมร็อกโก ประจำปีการศึกษา 2562 – 2563 ดังมีรายละเอียดดังนี้ 

เงื่อนไขการรับทุน
1. ผู้สมัครขอรับทุนสามารถเลือกเรียนได้ไม่จำกัดสาขาวิชาตามรายการที่กำหนด
2. ผู้สมัครขอรับทุนที่ประสงค์จะศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และเศรษฐศาสตร์ ต้องมีความรู้ภาษาฝรั่งเศส ในระดับดี เนื่องจากการเรียนการสอนใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นหลัก กรณีผู้ที่ไม่มีความรู้ภาษาฝรั่งเศส จะต้องเข้าเรียนหลักสูตรเตรียมความพร้อมภาษาฝรั่งเศสเป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษาที่สถาบันภาษา ณ กรุงราบัต
3. ผู้สมัครขอรับทุนที่ประสงค์จะศึกษาในสาขาศาสนาอิสลามและอักษรศาสตร์ (ภาควิชาเอกภาษาอาหรับ) ต้องมีความรู้ภาษาอาหรับในระดับดี เนื่องจากการเรียนการสอนจะใช้ภาษาอาหรับเป็นหลัก
4. ผู้ได้รับทุนจะได้รับทุนการศึกษาเป็นจำนวนเงิน 750 ดีร์ฮาม (ประมาณ 75 ดอลลาร์สหรัฐ ฯ) ต่อเดือน ทั้งนี้ ในปีใดที่สอบไม่ผ่าน ทุนจะถูกระงับจนกว่าจะสอบผ่านในปีการศึกษาต่อไป

คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน
1. ระดับปริญญาตรี
1) ผู้สมัครขอรับทุนต้องได้รับประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในปี 2561 หรือ 2562 และมีผลการเรียนในระดับดีมาก ดี หรือพอใช้
2) ผู้สมัครขอรับทุนจะต้องมีอายุระหว่าง 19 – 23 ปี ในปีที่สมัคร
3) คุณสมบัติอื่น ๆ ของผู้สมัครขอรับทุนจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสาขาวิชา ในแต่ละสถาบัน/มหาวิทยาลัย ตลอดจนสาขาวิชา ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.amci.ma
2. ระดับปริญญาโท
ผู้สมัครขอรับทุนจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเกียรตินิยมในสาขาที่กำหนด
3. ระดับปริญญาเอก
1) ผู้สมัครขอรับทุนจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาที่กำหนด
2) ผู้สมัครขอรับทุนจะต้องระบุสาขาวิชาและมหาวิทยาลัยที่สนใจ โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.enssup.gov.ma 

เอกสารประกอบการสมัคร ประกอบด้วย
1. ใบสมัครขอรับทุน ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและสั่งพิมพ์ได้จากไฟล์แนบด้านล่าง
2. สำเนาใบประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 2 ฉบับ
3. สำเนาใบแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 2 ฉบับ
4. รูปถ่ายสีขนาด 4 x 6 ซม. จำนวน 4 รูป โดยเขียนชื่อจริงและนามสกุลพร้อมทั้งระบุสัญชาติเป็นภาษาอังกฤษไว้
ด้านหลัง
5. สำเนาสูติบัตร จำนวน 2 ฉบับ
6. สำเนาหนังสือเดินทาง จำนวน 2 ฉบับ
7. ใบรับรองความประพฤติ จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
8. สำเนาใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ ซึ่งรับรองว่า มีสุขภาพดี ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือ
โรคระบาด รวมทั้งรับรองว่าได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคต่าง ๆ แล้ว โดยเฉพาะวัณโรค
9. กรณีผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและเอก จะต้องยื่นหลักฐานเพิ่มเติม ดังนี้
    9.1 สำเนาปริญญาบัตรระดับปริญญาตรี และ/หรือปริญญาโท
    9.2 สำเนาใบแสดงผลการเรียนระดับปริญญาตรี และ/หรือปริญญาโท
    9.3 สำเนาปริญญานิพนธ์/วิทยานิพนธ์

ทั้งนี้ หากเอกสารประกอบการสมัครข้างต้นมิใช่ภาษาฝรั่งเศสหรือภาษาอาหรับ ผู้สมัครขอรับทุนต้องแปลเอกสารข้างต้นเป็นภาษาฝรั่งเศสหรือภาษาอาหรับ และภาษาอังกฤษ (ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ) และต้องไปขอรับรองคำแปลจากสำนักจุฬาราชมนตรี และกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ รวมทั้งต้องได้รับการรับรองเอกสารจากสถานเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรโมร็อกโกประจำประเทศไทยด้วย กรณีผู้สมัครยื่นเอกสารไม่ครบถ้วนจะไม่ได้รับการพิจารณาในทุกกรณี

การเปิดรับสมัคร

ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครและเอกสารประกอบไปยัง สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐ (ทุนการศึกษาของรัฐบาลโมร็อกโก) ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 

***หมายเหตุ
1. เอกสารจะต้องไปถึงสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ ภายใน
วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 เท่านั้น ในกรณีที่เอกสารไม่ครบถ้วนหรือเกินกำหนดจะไม่รับพิจารณาในทุกกรณี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ 0 2281 0565 ต่อ 117
2. กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ จะประทับตราในเอกสารฉบับภาษาไทยหรือ ภาษาอังกฤษเท่านั้น ส่วนสำนักจุฬาราชมนตรี จะประทับตราในเอกสารฉบับภาษาอาหรับเท่านั้น

การสอบคัดเลือก
– ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2562
– สอบคัดเลือกโดยการสัมภาษณ์ ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 ณ กระทรวงศึกษาธิการ(รายละเอียดดูได้จากประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก)

Download ใบสมัคร