ขอประชาสัมพันธ์การลงทะเบียน และการใช้งานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

ขอประชาสัมพันธ์การลงทะเบียน และการใช้งานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โดยข้าราชการและบุคคลากรสังกัดกระทรวงศึกษาธิการสามารถลงทะเบียนและเข้าใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์สำหรับใช้ในการรับ-ส่งหนังสือราชการได้ดังนี้

  1. ระบบลงทะเบียบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ https://register.email.moe.go.th
  2. ระบบเข้าใช้งานจดหมายอิล็กทรอนิกส์ https://web.email.moe.go.th