ขอความอนุเคราะห์ส่งป้ายศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2560 (14 ก.ย. 2561)

สำนักส่งเสริมกิจการการศึกษา สป. ขอเรียนว่า เนื่องจากป้ายศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ปี 2560 มีข้อความไม่ครบถ้วน จึงขอความอนุเคราะห์ให้สถานศึกษาทุกแห่งที่ได้รับป้ายดังกล่าว ส่งคืนไปยัง สำนักส่งเสริมกิจการการศึกษา อาคารเสมารักษ์ 319 ถนนราชดำเนินนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300  ภายในวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 เพื่อแก้ไขให้ถูกต้องและจัดส่งป้ายให้ท่านหลังจากดำเนินการแล้วเสร็จ ทั้งนี้ สำนักส่งเสริมกิจการการศึกษา ขออภัยไว้ ณ โอกาสนี้.

ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง