ขอความอนุเคราะห์ร่วมโหวตให้ประเทศไทยได้รับรางวัล WSIS Prizes 2019 ของ UN กับโครงการ DBD Business Data Warehouse (คลังข้อมูลธุรกิจ)

หนังสือกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ด่วนที่สุด ที่ พณ 0814/ว 258 ลงวันที่ 25 มกราคม 2562 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ร่วมโหวตให้ประเทศไทยได้รับรางวัล WSIS Prizes 2019 ของ UN กับโครงการ DBD Business Data Warehouse (คลังข้อมูลธุรกิจ)

ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง

icon_type
พณ 0814-ว258.pdf
  • ขนาดไฟล์ : 0.00 MB