ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ SEAMEO SEPS

seames

              ด้วยกระทรวงศึกษาธิการมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความยั่งยืนของซีมีโอ (SEAMEO Regional Centre for Sufficiency Economy Philosophy for Sustainability) หรือศูนย์ SEAMEO SEPS โดยมีกำหนดการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม – 15 พฤศจิกายน 2561

              ผู้สมัครสามารถส่งใบสมัครด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ ที่สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทร. 02 628 5646 ต่อ 108 ภายในวันที่กำหนด (หากส่งทางไปรษณีย์ จะถือตราประทับไปรษณีย์เป็นสำคัญ) 

              ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ลิ้งค์ดาวน์โหลด ดังแนบ

รายละเอียดการรับสมัคร SEPS Director
ใบสมัคร SEPS Director
Job description – SEPS Director

*********************************************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
3 ตุลาคม 2561