ก.ค.ศ.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการกำกับ ติดตาม ประเมินผลและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 9 เดือน

การประชุมเชิงปฏิบัติการกำกับ ติดตาม ประเมินผลและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 9 เดือน

02

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ดร.อนันต์ พันนึก รองเลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการกำกับ ติดตาม ประเมินผลและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 9 เดือน ณ โรงแรมกนกกาญจน์ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

23

03

การประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำกับ ติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในรอบ 9 เดือน ตามตัวชี้วัดทั้ง 2 ด้านการประเมินคือ ด้านประสิทธิผลการดำเนินงาน (Performance Base) จำนวน 7 ตัวชี้วัด ค่าน้ำหนักร้อยละ 60 และด้านศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base) จำนวน 7 ตัวชี้วัด ค่าน้ำหนักร้อยละ 40 ให้บรรลุเป้าหมาย รวมถึงพิจารณาไฟล์เอกสารหลักฐานการดำเนินงานตัวชี้วัดให้เป็นไปตามรูปแบบรายงานในระบบ MERS ให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการภายในวันที่ 1 – 15 เดือนกรกฎาคม 2565

05   03 1

07.jpg   06

04

กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ดังกล่าวอยู่ภายใต้โครงการพัฒนาระบบบริหารราชการ ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งประกอบไปด้วยการอภิปรายสร้างความรู้เกี่ยวกับการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ผ่านระบบ MERS โดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจาก สำนักงาน ก.ค.ศ. และการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 9 เดือน โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของสำนักงาน ก.ค.ศ. รวม 36 คน เข้าร่วมการประชุม

08   14

10   09

11   IMG 8985

12   13

24   21

20   18

01 1

 

วีนัส แก้วประเสริฐ : ภาพ / ข่าว