การโอนจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 (21 พ.ย. 60)

หนังสือสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0211.1/17272 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง การโอนจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561