การโอนจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 (22 พ.ย. 60)

หนังสือสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ที่ ศธ 0211.1/17315 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง การโอนจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561