การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 (10 ม.ค. 2561)

หนังสือสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ที่ ศธ 0211.1/162 ลงวันที่ 5 มกราคม 2561 เรื่องการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561