การอบรมการพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษาที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ภายใต้โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE)

19 พ.ค.65 นายสมสันต์ ลือกำลัง ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดอบรมการพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษาที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ภายใต้โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) โดยมีเป้าหมายพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 รองรับความท้าทายการเป็นพลวัตของโลกศตวรรษที่ 21 และแบ่งกลุ่มออกแบบนวัตกรรมทางการศึกษา ด้านบริหารจัดการ ด้านการจัดการเรียนการสอน และด้านการนิเทศการศึกษา (ภาคบ่าย)
…ผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ครูและศึกษานิเทศก์ จาก สพป.เพชรบุรี เขต 1, 2 , สนง.คณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบุรี , สนง.กศน.จังหวัดเพชรบุรี และเทศบาลเมืองเพชรบุรี จำนวน 40 คน ณ ห้องประชุมเมืองธาราแกรนด์โรงแรมธารามันตรา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
…ได้รับความอนุเคราะห์จาก ผศ.ดร.ปัญญา ทองนิล คณะบดีคณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏเพชรบุรี และ ดร.รัชนี พันออด ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส เป็นวิทยากร