การสำรวจความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา (Survey Online) 61 (7 ก.ย. 2561)

การสำรวจความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา (Survey Online)

เริ่มวันที่ ๑๐ – ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑

ขอเชิญผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตำแหน่งรองปลัดกระทรวง / ผู้ตรวจราชการ / เลขาธิการ / ศึกษาธิการภาค / ผู้ช่วยปลัดกระทรวง / รองเลขาธิการ / รองศึกษาธิการภาค / ที่ปรึกษา / ผู้อำนวยการสำนัก / ผู้อำนวยการสถาบัน / ผู้อำนวยการศูนย์ / รองผู้แทนถาวรไทย / ศึกษาธิการจังหวัด / ผู้เชี่ยวชาญ / รองศึกษาธิการจังหวัด ที่ปรากฏตามกฎกระทรวง เข้าประเมินผลผู้บริหารองค์การ ในประเด็นที่ ๙ เรื่องการเสริมสร้างขวัญกำลังใจ/การดูแลเอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชา ผ่านระบบการประเมินออนไลน์
ได้ที่  https://eos.opdc.go.thด้วยรหัสผู้ใช้งานที่ได้ส่งไปให้ทุกท่านแล้ว

ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง