การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขยายผลนวัตกรรมปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practices)  

การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขยายผลนวัตกรรมปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practices)  

วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2565 ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัยได้มอบหมายให้นายสุทิน  จันทรวรเชตต์  รองศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัยเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขยายผลนวัตกรรมปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices)  ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย ด้านการบริหารจัดการศึกษาและด้านการจัดการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการภาค 17 โดยว่าที่ร้อยตรีเจษฎาภรณ์  พรหนองแสน ศึกษาธิการภาค 17 เป็นประธาน ณ โรงเรียนบ้านน้ำก้อ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์…