การประชุมหารือโครงการพัฒนาเสริมสร้างการใช้หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาเรียนรู้และสื่อสารให้กับโรงเรียนในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้

     วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. ดร.วาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานการประชุมหารือโครงการพัฒนาเสริมสร้างการใช้หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาเรียนรู้และสื่อสารให้กับโรงเรียนในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วยจังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส ร่วมกับผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนทั้งสามจังหวัด และประธานเครือข่ายโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อวิเคราะห์เหตุผลความจำเป็น และความต้องการในการพัฒนาเสริมสร้างการใช้หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา เรียนรู้ และสื่อสาร สำหรับนักเรียนโรงเรียนเอกชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายให้ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดำเนินการตรวจสอบความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการ ฯ ดังกล่าว ของสถานศึกษาจำนวน 247 โรงเรียน ณ ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) พื้นที่ในค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี