การประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 นายศิริโชค พิพัฒน์เสฐียรกุล ศึกษาธิการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมสิริศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน โดยมีกลุ่มพัฒนาการศึกษาและกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล เข้าร่วมประชุม นายศิริโชค ได้กล่าวแนะนำตัว เนื่องในโอกาสมารับตำแหน่งใหม่ และได้มอบนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้โรงเรียนเอกชนถือปฏิบัติและขับเคลื่อนตามนโยบาย ซึ่งเน้นไปที่ การศึกษาเพื่อความปลอดภัย การเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 และการยกระดับคุณภาพการศึกษา ในการนี้ กลุ่มพัฒนาการศึกษา ได้เพิ่มเติมเรื่องสถานศึกษาปลอดภัยและการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา “พาน้องกลับมาเรียน” ในระยะที่ 2 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ได้กล่าวถึงกรอบ ภารกิจ และการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน ในสังกัด สช.การยกระดับคุณภาพการศึกษา ด้วย

ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง