การประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการขับเคลื่อนการบริหารจัดการการศึกษาในระดับภาคและกลุ่มจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑

วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายกวิน เสือสกุล รองศึกษาธิการภาค ๑๕ ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการภาค ๑๖ มอบหมายให้นายสุทัศน์ หน่อเรือง ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา

เข้าประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการขับเคลื่อนการบริหารจัดการการศึกษาในระดับภาคและกลุ่มจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ ณ ห้องประชุมก่อ สวัสดิพาณิชย์ สนย.สป.

ผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom Cloud Meeting โดยมีนายโกเมศ กลั่นสมจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. เป็นประธานการประชุม

โดยการประชุมครั้งนี้เป็นการชี้แจงภาพรวมโครงการขับเคลื่อนการบริหารจัดการการศึกษาในระดับภาคและกลุ่มจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการฯ

จากผู้แทนสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ – ๑๘