การประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (Kickoff ITA 2023)

ITA 2023 poster

ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง