การประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 2 /2563

    วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 ดร.วาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 2 /2563 โดยมีคณะอนุกรรมการดำเนินงานทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย ผู้แทนศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศึกษาธิการภาค 7 ศึกษาธิการจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา ผู้บริหารทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ บุคลากรศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) พื้นที่ในค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

     โดยที่ประชุมได้มีการสรุปผลการดำเนินงานตลอดปีการศึกษา 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้มอบทุนการศึกษาให้แก่ทายาทของผู้ได้รับผลกระทบไปแล้วกว่า 4,891 ราย เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 52,401,000 บาท รวมทั้งพิจารณากลั่นกรองรายชื่อ และเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นขอรับทุนของทายาทผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 425 ราย เพื่อเสนอเข้าที่ประชุมมคณะกรรมการบริหารทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดำเนินการอนุมัติจัดสรรให้กับทายาทผู้ได้รับผลกระทบต่อไป