การประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดจังหวัดสุโขทัย (โต๊ะข่าว) ครั้งที่ 8/2565

วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2565 เวลา 13.30 น. ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัยมอบหมายให้นายสุทิน  จันทรวรเชตต์ รองศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัยเข้าร่วมการประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดจังหวัดสุโขทัย (โต๊ะข่าว) ครั้งที่ 8/2565 โดยมีปลัดจังหวัดสุโขทัยเป็นประธานในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมคีรีมาศ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย…