ศธภ.14 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณโครงการ/กิจกรรมด้านป้องกัน และปราบปรามการทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น. นายลือชัย ชูนาคา รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 14 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 14 มอบหมายให้ นางสาวนิชานันท์ ปักการะนา นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณโครงการ/กิจกรรมด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผ่านการประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) โดยมีนายสุทิน แก้วพนา รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม