การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2565

วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น. นายธวัชชัย ชูหน้า ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัยเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2565 โดยมีนายสุทิน จันทรวรเชตต์ รองศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย หัวหน้าหน่วยงานทางการศึกษา/ผู้แทน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเป็นคณะกรรมการ ซึ่งทางสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้กำหนดให้มีการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาขึ้นเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณผู้ที่เป็นแบบอย่างที่ดีจำนวน 4 รางวัล คือ รางวัลคุรุสดุดี, รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น, รางวัลครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 12 ประเภท และรางวัลคุรุสภา ทั้งนี้มีผู้เสนอผลงานเข้ารับการคัดเลือกทุกประเภท รวมเป็นจำนวน 30 คน ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย…