การปฎิรูปและการพัฒนาการศึกษาตามนโยบายรัฐบาล และข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ตาม Roadmap การปฎิรูปการศึกษา 6 ด้าน

070618moeINFO BN02

070618moeINFO BN02

 

Download ไฟล์ภาพขนาดใหญ่ ที่ด้านล่าง