การปฎิรูปและการพัฒนาการศึกษาตามนโยบายรัฐบาล และข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ตาม Roadmap การปฎิรูปการศึกษา 6 ด้าน

ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง

icon_type
0
  • ขนาดไฟล์ : 0.46 MB
icon_type
1
  • ขนาดไฟล์ : 0.72 MB
icon_type
2
  • ขนาดไฟล์ : 0.39 MB
icon_type
3
  • ขนาดไฟล์ : 0.79 MB
icon_type
4
  • ขนาดไฟล์ : 0.39 MB
icon_type
5
  • ขนาดไฟล์ : 0.80 MB
icon_type
6
  • ขนาดไฟล์ : 0.25 MB