การบริหารงานด้าน ICT

ยุทธศาสตร์ด้าน ICT

ยุทธศาสตร์ด้าน ICT 

 
ยุทธศาสตร์ที่1.ยกระดับความสามารถของผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
เป้าประสงค์:ผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
  
ยุทธศาสตร์ที่2.ส่งเสริมสนับสนุนระบบการเรียนรู้แบบอิเล็กทรอนิกส์
เป้าประสงค์:มีสื่อเนื้อหาสาระการเรียนรู้แบบอิเล็กทรอนิกส์สนับสนุนการเรียนรู้อย่างเหมาะสมตามหลักสูตร
  
ยุทธศาสตร์ที่3.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
เป้าประสงค์:มีการจัดสรรคลื่นความถี่และโครงสร้างพื้นฐานในการส่งวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่สามารถให้บริการการศึกษาได้อย่างทั่วถึงและมีเครื่องมืออุปกรณ์ที่เพียงพอ
  
ยุทธศาสตร์ที่4.พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการบริการ
เป้าประสงค์:มีคลังข้อมูลและระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการบริการด้านการศึกษา
  
ยุทธศาสตร์ที่5.ส่งเสริมการวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการศึกษา
เป้าประสงค์:มีผลงานการวิจัยพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
ที่มา :
(ร่าง)  แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2557 – 2559