การติดตามผลการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการด้านสาธารณสุขในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

7 ธค.64 เวลา 9.00 น. นางสุภัคญาณี สุขสำราญ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล พร้อมด้วยคณะ ลงพื้นที่ติดตามผลการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการด้านสาธารณสุขในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 ภาคเรียนที่ 2/2564 On Site ณ โรงเรียนแก่นจันทร์วิทยา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี