การตรวจ ติดตาม นโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) หลังการเปิดภาคเรียน วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓

     เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นายสุทิน แก้วพนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และ แพทย์หญิงไสววรรณ ไผ่ประเสริฐ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัย ที่ 4 สระบุรี ลงพื้นที่ตรวจ ติดตามนโยบายการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) หลังการเปิดภาคเรียน ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี ณ โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร (บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ 2) โรงเรียนแก่งคอยและวิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี และประชุมหน่วยตรวจรับในพื้นที่จังหวัดสระบุรี ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี เพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรค ข้อคิดเห็น พร้อมข้อเสนอแนะในการดำเนินการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) หลังการเปิดภาคเรียน