การตรวจ ติดตาม นโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

     วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ นายสุทิน แก้วพนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำเขตตรวจราชการที่ ๑ ลงพื้นที่ตรวจ ติดตามนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เวลา ๐๙.๐๐ น. – โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา เลขที่ ๔๕    หมู่ ๑ ถนนชีกุน ตำบลประตูชัย  อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เวลา ๑๓.๐๐ น. – โรงเรียนพุทไธศวรรย์ หมู่ที่ ๘ บ้านคลองประจาม ตำบลสำเภาล่ม อำเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เวลา ๑๕.๐๐ น. – วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา เลขที่ ถ.๒๙ ถนนนเรศวร ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

การตรวจ ติดตาม นโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา