การตรวจ ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หลังเปิดภาคเรียน ณ โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ และวิทยาลัยเทคโนโลยีหลวงปู่สรวงวัดไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ

     เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 11.00 น. นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล ศธภ.14 และศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หลังเปิดภาคเรียน ณ โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 โดยมี ดร.อมรรัตน์ เชิงหอม และนายทวี สอนคำเสน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 นางสาวอัจฉราพร ฉิมพินิจ ผู้อำนวยการโรงเรียน พ.ต.ท.หญิง กฤติกา คำสาริรักษ์ ผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดศรีสะเกษ ผู้บริหารสถานศึกษาในพื้นที่ คณะกรรมการสถานศึกษา คณะศึกษานิเทศก์ สพป.ศก.เขต 3 ครูและบุคลากร ให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงาน
     โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา เป็นโรงเรียนชายขอบ เปิดสอนระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนต้น มีนักเรียน 473 คน ในจำนวนนี้เป็นนักเรียนกัมพูชา จำนวน 16 คน โรงเรียนจัดการเรียนการสอนแบบ On-Site สำหรับนักเรียนทั่วไป โดยขยายชั้นเรียนเพื่อลดความแออัด ส่วนเด็กกัมพูชาที่ไม่สามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้ จำนวน 3 คน โรงเรียนจัดการเรียนการสอนแบบ Online สำหรับรายที่ไม่พร้อมให้เรียนจากหนังสือและใบงานด้วย โดยครูจะไปพบและนำใบงานไปให้ที่จุดผ่านแดนถาวรช่องสะงำ ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดศรีสะเกษ และเพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ครูและบุคลากรทุกคน โรงเรียนได้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เช่น การเว้นระยะห่าง ล้างมือ สวมหน้ากาก มีการลงทะเบียนก่อนเข้า-ออกจากโรงเรียนโดยใช้แอพพลิเคชั่นไทยชนะและใช้การบันทึกรายงานข้อมูล

     จากนั้น ได้ไปตรวจเยี่ยมวิทยาลัยเทคโนโลยีหลวงปู่สรวงวัดไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ สังกัด สอศ. พบว่า โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามที่กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการกำหนด